Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

  • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, z tytułu rękojmi, za niezgodność zakupionego

w Sklepie towaru w zakresie określonym w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o

prawach konsumenta oraz w Kodeksie cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

  • Zgłoszenie reklamacji, należy wysłać do siedziby firmy na adres:

ZIMMERMANN DESIGN Ltd

DITTA ZIMMERMANN

ul. Korsarzy 3, 81 – 578 Gdynia: REKLAMACJA

 

  • Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury oraz

wypełniony formularz reklamacji (dostępny tu) lub inny formularz/pismo zawierające

podstawowe dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis przedmiotu, opis

wady lub niezgodności z umową oraz reklamowany przedmiot.

 

  • W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma

odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

 

  • W ramach reklamacji Klient ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany

towaru na nowy, odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 

  • W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie

naprawiony lub wymieniony na nowy i odesłany Klientowi na koszt sklepu.

 

  • W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które ZIMMERMANN DESIGN Ltd DITTA

ZIMMERMANN nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia wynikające z winy

Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności

zniszczenia mechaniczne, zerwanie, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu

biżuterii, a także naturalne zużycie towaru w trakcie użytkowania – wytarcie matu,

rysy, schodzenie pozłoty lub rodowania), ZIMMERMANN skontaktuje się z Klientem

w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

 

  • ZIMMERMANN nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie

dokonywanym na zlecenie Klienta.